Skip to main content

Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft;
 • Opdrachtnemer: P&M Administraties C.V.;
 • Opdracht c.q. overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden te verrichten.

 

 1. Toepasselijkheid
  • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Opdrachtnemer zicht verbindt / zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden.
  • Voor zover voor Opdrachtnemer gedrags- en beroepsregels van toepassing zijn, maken deze deel uit van de Overeenkomst. De Opdrachtgever verklaart de daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren.
  • De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever worden door Opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk van de hand gewezen.

 

 1. Totstandkoming van de overeenkomst
  • De Overeenkomst wordt gevormd door deze Algemene Voorwaarden tezamen met de opdrachtbevestiging en komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen. Zolang de opdrachtbevestiging niet retour is ontvangen, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor haar (personeels-)capaciteit elders in te zetten. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
  • Indien de Opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de opdrachtbevestiging (nog) niet – getekend – retour is ontvangen, wordt de Opdracht geacht te zijn totstandgekomen onder toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op het moment dat Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdracht start.
  • De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling.
  • De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

 

 1. Medewerking door Opdrachtgever
  • Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor een correct en tijdig uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig en in de door Opdrachtnemer gewenste vorm en wijze aan Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld.
  • Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de Opdracht van belang zijn.
  • Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn. In geval van opdrachten tot controle van financiële verantwoordingen zal Opdrachtgever de Opdrachtnemer op de hoogte brengen van alle overige informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de Opdracht relevant is.
  • Waar noodzakelijk voor de onderbouwing van de deugdelijkheid van de verrichtte werkzaamheden worden van originele bescheiden met een formele status (zoals een notariële akte, beschikkingen en overheidsvergunningen) die Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld kopieën opgenomen in de werkdossiers van Opdrachtnemer. Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de originele bescheiden aan Opdrachtgever geretourneerd. De kopieën, opgenomen in de werkdossiers, blijven eigendom van de Opdrachtnemer.
  • Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit, zal Opdrachtgever het door Opdrachtnemer noodzakelijk geachte personeel inzetten dan wel laten inzetten ten einde Opdrachtnemer in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Indien specifiek personeel noodzakelijk is, zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten die nodig zijn zodat Opdrachtnemer de Opdracht op efficiënte en effectieve wijze kan uitvoeren.
  • De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel door Opdrachtgever zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

 1. Uitvoering van de Opdracht
  • Alle werkzaamheden die door Opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningverbintenis aan de zijde van Opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
  • Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke medewerk(st)er(s) de verleende Opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Niettegenstaande dit voorgaande heeft Opdrachtnemer het recht om dergelijke medewerkers zonder voorafgaande mededeling aan Opdrachtgever te vervangen.
  • Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe Opdracht is verstrekt, indien Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend, tenzij deze werkzaamheden vallen binnen de (wettelijke) zorgplicht van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is alsdan gerechtigd dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien Opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet toestemming heeft gegeven.
  • Indien Opdrachtgever derden, niet zijnde verbonden (rechts)personen, bij de Opdracht wenst te betrekken, zal Opdrachtgever daartoe slechts overgaan na daarover met Opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt. Het bepaalde in de vorige volzinnen is van overeenkomstige toepassing op Opdrachtnemer. Uitzondering hierop wordt gevormd in situaties vallende onder de (wettelijke) zorgplicht van Opdrachtnemer.

 

 1. Geheimhouding
  • Opdrachtnemer (inclusief de door Opdrachtnemer ingezette medewerkers of derden) is, tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel Opdrachtnemer daartoe ontheft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien vertrouwelijke informatie die is verkregen van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan terzake ontheffing verlenen.
  • Behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is Opdrachtnemer niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan Opdrachtnemer door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld, aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor de informatie werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
  • Tenzij daartoe door Opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken.
  • Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen ingeschakelde medewerkers en derden.
  • Als niet strijdig geacht zijnde met het bepaalde in artikel 6.1 en 6.2, is Opdrachtnemer gerechtigd tot het vermelden van de hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van Opdrachtnemer slechts ter indicatie van de ervaring en deskundigheid van Opdrachtnemer.

 

 1. Intellectuele eigendom
  • Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.
  • Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer toegestaan. Opdrachtgever heeft het recht schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

 

 1. Honorarium
  • Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het eerder overeengekomen tarief aan te passen.
  • Het honorarium van Opdrachtnemer is exclusief onkosten van Opdrachtnemer en exclusief declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, tenzij vooraf anders overeen is gekomen.
  • Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.
  • Opdrachtnemer is gerechtigd voorafgaand aan de uitvoering van de Opdracht voorschotten, alsmede tussentijdse declaraties in rekening te brengen aan Opdrachtgever.

 

 1. Betaling
  • Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
  • Bij overschrijding van de onder 9.1 genoemde betalingstermijn is Opdrachtgever, na door Opdrachtnemer ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom en rente, onverminderd het recht van Opdrachtnemer de werkelijke (buiten)gerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan te vorderen. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door Opdrachtnemer gemaakte kosten, ook indien deze het wettelijke liquidatietarief te boven gaan.
  • Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
  • Ingeval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

 

 

 1. Reclames
  • Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.
  • Reclames als bedoeld in het eerste lid, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van Opdrachtnemer waarop de reclame geen betrekking heeft.
  • Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

 

 1. Leveringstermijn
  • Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door Opdrachtnemer is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of de materialen geheel aan haar ter beschikking is/zijn gesteld.
  • Omdat de duur van de Opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Opdrachtgever verstrekt en medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
  • De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door de Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Opdrachtnemer de Overeenkomst niet of niet geheel uitvoert binnen een aan haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

 

 1. Opzegging
  • Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen de Overeenkomst te allen tijde (tussentijds) per aangetekend schrijven opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten.
  • De Overeenkomst mag door ieder der partijen per aangetekend schrijven (tussentijds) worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is haar schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden haar activiteiten staakt of indien de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.
  • Indien tot de (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsmede additionele kosten die zij redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst (zoals onder meer kosten met betrekking tot onderaanneming), tenzij feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen.

Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer bij de overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan de Opdrachtgever zijn toe te rekenen. Opdrachtnemer behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

 • Voorwaarde voor het recht op medewerking zoals bepaald in lid 12.3 is dat Opdrachtgever alle onderliggende openstaande voorschotten dan wel alle declaraties heeft voldaan.

 

 1. Aansprakelijkheid
  • Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Opdrachtnemer kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt is Opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

Indien Opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden en niet is gebaseerd op onjuiste of onvolledige informatieverstrekking van de zijde van Opdrachtgever, is Opdrachtnemer voor die schade aansprakelijk tot maximaal één van de bedragen zoals onder sub a, sub b, sub c en sub d van dit artikel is vastgesteld, tenzij er aan de zijde van de Opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid:

sub a:           In geval van een adviesopdracht is Opdrachtnemer aansprakelijk tot maximaal het bedrag van het honorarium dat Opdrachtnemer in het kader van de desbetreffende Opdracht heeft ontvangen. Bij een adviesopdracht met een langere doorlooptijd dan een half jaar geldt een beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het honorarium dat Opdrachtnemer in het kader van de desbetreffende Opdracht de laatste 3 maanden heeft ontvangen.

sub b:           In geval van een belastingadviesopdracht is Opdrachtnemer aansprakelijk tot maximaal tweemaal het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende Opdracht.

sub c:           In geval van een Opdracht tot controle van financiële verantwoordingen (zoals bedoeld in artikel 393 Boek 2 Burgerlijk Wetboek) is Opdrachtnemer aansprakelijk tot maximaal tweemaal het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende Opdracht, tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke beperking niet toestaat.

sub d:           In het geval van een Opdracht tot salarisverwerking, administratieve detachering of –bijstand, outsourcing of tot compliance werkzaamheden, is Opdrachtnemer aansprakelijk tot maximaal het bedrag van het honorarium dat Opdrachtnemer in het kader van de op desbetreffende Opdracht heeft ontvangen. Bij een Opdracht met een langere doorlooptijd van meer dan 6 maanden, geldt een beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het honorarium dat Opdrachtnemer voor haar werkzaamheden in de laatste 3 maanden van de Opdracht heeft ontvangen.

 • Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Opdrachtnemer. Deze bepaling is niet van toepassing voor opdrachten tot onderzoek van de jaarrekening zoals bedoeld in artikel 393 Boek 2 Burgerlijk Wetboek.
 • De in lid 1 sub a, b, c en d van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden, medewerkers van Opdrachtnemer, en aan Opdrachtnemer verbonden (rechts)personen, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking hebben.
 • Tenzij zulks uitdrukkelijk in de opdrachtbevestiging is bepaald, verricht Opdrachtnemer, haar medewerkers, door haar ingeschakelde derden en/of verbonden (rechts)personen geen beleggingsadviezen, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking hebben. Hetgeen tevens inhoudt dat uitingen door Opdrachtnemer ter zake van enige organisatie niet kunnen worden opgevat als beleggingsadviezen. Opdrachtnemer is dan ook generlei wijze aansprakelijk van eventuele schade die het gevolg is van welke beleggingshandeling dan ook door de Opdrachtgever.
 • Opdrachtnemer staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst hiervan.

 

 1. Contractoverneming / vrijwaring
  • Het is Opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting uit) de Overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij Opdrachtnemer hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat. Opdrachtnemer is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om alsdan alle terzake relevante (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst en uit deze Algemene Voorwaarden aan de derde op te leggen. Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst en uit deze Algemene Voorwaarden aan een derde op te leggen. Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, tenzij partijen expliciet ander overeenkomen.
  • Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet onjuist nakomen van enige verplichting door Opdrachtgever uit de Overeenkomst en / of deze Algemene Voorwaarden.

 

 1. Onafhankelijkheid
  • Opdrachtnemer heeft zich te houden aan alle relevante onafhankelijkheidsvoorschriften van nationale en internationale regelgevers. Om Opdrachtnemer in staat te stellen zich aan de betreffende onafhankelijkheidsvoorschriften te houden, is Opdrachtgever verplicht tijdig, juist en volledig te informeren omtrent de juridische structuur en de zeggenschapsverhoudingen van (de groep, waartoe) Opdrachtgever (behoort), alle financiële overige belangen en participaties van Opdrachtgever, alsmede van alle overige (financiële) samenwerkingsverbanden haar onderneming of organisatie aangaand, een en ander in de ruimste zin des woords.

 

 1. Internetgebruik
  • Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van een van hen door middel van elektronische mail met elkaar kunnen communiceren. Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico’s kleven zoals – maar niet beperkt tot – vervorming, vertraging en virussen. Opdrachtgever en Opdrachtnemer stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische mail. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. In het geval van twijfel inzake de juistheid van de door Opdrachtgever of Opdrachtnemer ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend.

 

 1. Vervaltermijn
  • Voor zover in Overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Opdrachtnemer in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Opdrachtnemer kan aanwenden of Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

 1. Afstand van Rechten
  • Het niet direct afdwingen van enig recht of bevoegdheid van Opdrachtnemer zal de rechten en bevoegdheden van Opdrachtnemer onder deze Overeenkomst niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de Overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien deze schriftelijk is gedaan.

 

 1. Conversie
  • Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van de Overeenkomst geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

 

 1. Nawerking
  • De bepalingen van deze Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven verbinden.

 

 1. Strijdige clausules
  • In het geval deze Algemene Voorwaarden en opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden

 

 1. Wervingsverbod
  • Geen der partijen mag tijdens de uitvoering van de Opdracht(en) en binnen één jaar na beëindiging van de laatst lopende Opdracht medewerker(s) die vanuit de wederpartij betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Opdracht in dienst nemen of met deze medewerker(s) over indiensttreding onderhandelen, anders dan in overleg met de wederpartij. De partij die ondanks dit wervingsverbod toch (een) medewerk(s) van de andere partij in dienst neemt, is gehouden aan de wederpartij tenminste de wervingskosten te voldoen die de andere partij zal moeten maken om (een) vervangende medewerker(s) aan te trekken.
  • Onder in dienst nemen, dan wel hierover onderhandelen, als bedoeld in het vorige lid wordt mede begrepen enige andere vorm van samenwerking, anders dan door tussenkomst van de wederpartij.

 

 1. Toepasselijk recht en forumkeuze
  • Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
  • Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, door de bevoegde rechter beslecht in het arrondissement waarbinnen Opdrachtnemer zijn vestigingsplaats heeft.